Dreaming of Moshiach

Monday, January 14, 2008

Zohar HaKadosh: President Bush/President Gog

Rabbi Shimon bar Yochai, zs'l, wrote 2,000 years ago in the Zohar HaKadosh, (Said by Moshe Rabbenu Raya Mehemna, zs'kl, to the RaMCHaL HaKadosh, zs'kl, in Tikunei Zohar to the RaMCHAL, tikun 60) about President Gog Bush and End of Days, as follows:

" בשעתא דייתי גוג לתרעין דירושלים , דהא בקטרוגא יתער בגין חובא דקיקא [ דקין
דבזמנא קדמאה דייתי אשא תקיפא יתחזי בין שמיא ובין ארעא תלתא יומין , וגוג קאים מלבר
לקבל תרעא , ומלכא משיחא מלגו , ואשא דא מפסיק בינייהו ולא יעבדון דא לדא מידי .
כיון דחמי דלא יכיל לאתקפא יתוב לאתריה
During the time when Gog will be visiting Yerushalayim, a pillar of fire will stand between earth and heaven for three days, separating Gog and Moshiach. (One must realize that this is describing spiritual events and not materialistic events.)

תלתא יומין
President Bush's first visit will be for 3 days;

כיון דחמי דלא יכיל לאתקפא
The aim of his visit will not be achieved (to create the state of Palestine alongside the holy land);

יתוב לאתריה
He will leave the land, healthy and complete.

לבתר ...זמנא תנינא יתוב , וכדין חשוכא תקיפא יתחזי וכמה זעפין יהון בעלמא
וכמה טורין רברבין יתבקעון דאתר בהו
Within a short time, he'll arrive again to the Land, but then... different from the previous situation when the world was fairly calm, the next time he arrives, there will be gigantic events in the world.

(The above is written in Tikunei Zohar; Tikun 60 - Interesting to note that 60 is also this year's Israel's Independence day and it's during this time that President Bush is planning to visit Israel again)

'זעפין בעלמא'
Judgment on the world will be tightly stretched.

ישעיה נד , י ) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאיתך לא ימוש..כדין יתוב לאחורא)
The mountains will move and hills will shake, But My lovingkindness will not be removed from you, And My covenant of peace will not be shaken

'כדין יתוב לאחורא'
He'll leave the Land again (after second visit) without achieving his intentions and target (road map...)

The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he'll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough.

In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.

(It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב - RETURN.)

When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG.

Exactly as Prophet Ezekiel, zs'l, tells us (chapter 38):
בֶּן-אָדָם, שִׂים פָּנֶיךָ אֶל-גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג--נְשִׂיא, רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל
'Son of man, set thy face toward Gog, of the land of Magog, president of Meshech and Tubal'

גוֹג נְשִׂיא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל President Gog of Meshech and Tubal,
When reading every second letter from left to right
משך ותבל it spells...בוש - BUSH

*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.

אמר רבי יצחק:שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי לאדום ליטול עצה מהם.וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם .וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם. ויאחזו אותם צירים כצירי יולדה
Midrash in Pesikta Rabbati 36
Rabbi Yitzhok said: 'The year that The year Melech HaMoshiach will be revealed, all the nations of the world will be provoking each other. The King of Persia (Iran) will provoke the King of Arabia, and the King of Arabia will go to Edom to take counsel, but the King of Persia will in turn, destroy the entire world. The nations of the world will be outraged and panick. They will fall on their faces, and will experience pains like birth pangs..

(Interesting to note that President Bush recently warned twice that a nuclear Iran means World War III...)

יומא י' : עתידה רומי ליפול ביד פרס .
Gemara Yuma 10: In the future, Roma (USA) will fall in the hands of Persia (Iran)

One may ask, what is the connection between Iran and USA?

?מקדש שני שבנאוהו פרסיים והחריבוהו רומיים אינו דין שיפלו רומיים ביד פרסיים
The Persians built the second Holy Temple (King Darius of Persia, z'l) and the Romans destroyed it. Is it not justice that the Romans fall in the hands of the Persians?

Prophet Daniel, zs'l, on the above:
Daniel 11:40
ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר׃
At the end time the king of the South will collide with him, and the king of the North will storm against him with chariots, with horsemen and with many ships; and he will enter countries, overflow them and pass through.

Who is the king of the south, "Melech HaNeGeV"?
הנגב = הנשיא גורג בוש
HaNeGeV = HaNasi George Bush

ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו
He will also enter the Beautiful Land (Israel), and many countries will fall

ות"ח האי גוג רשיעא עוד זמנא תליתאה ייתי ודאי. אבל עד לא ייתי, ייקום קב"ה לאעברא חובא דקין מעלמא
President Gog will arrive in Israel for the third and final time. But unlike during his first two visits, this time HKB'H will clean Kain's sins in the world. But the cause of the 'clean up' is not only because of Kain's sins, but particularly because of the sins of Am Israel. The suffering will be tremendeous and Am Israel needs to undergo these sufferings. In particular, the major of the suffering will be during the time the American army are in Israel.

On this particular time, it says, "והיתה עת צרה ליעקב וממנה יוושע"
Time of trouble is for Yaakov and from it, will be saved

ובעוד דאינון יגיחון קרבין עם כל בני עלמא, יתכנשון בנוי דאדום על ארעא קדישא, ויתפסון לה, וישלטון עלה תריסר ירחי:
USA army will inhabit the holy land for a 12 months. The first 3 months will be easy, in comparison to the last 9 months which will be very very difficult.

וְיָשַׁב מְצָרֵף וּמְטַהֵר כֶּסֶף וְטִהַר אֶת בְּנֵי לֵוִי וְזִקַּק אֹתָם כַּזָּהָב וְכַכָּסֶף וְהָיוּ לַה' מַגִּישֵׁי מִנְחָה בִּצְדָקָה .
And He shall sit as a refiner and purifier of silver: and He shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer HaShem an offering in righteousness.

אין בן דויד בא עד שתפשוט רומי בכול העולם כולו 9 חודשים
Ben David (Moshiach) does not arrive till Roma spreads out thruout the world 9 months...

ובין כך משיח צירין וחבלין יהון ליה כיולדה. ועל ההוא זמנא כתיב, יענך ה’ ביום צרה. דאינון תשע פסוקים כירחין דיולדה.
The birthpangs till Moshiach's arrival will be 9 months

גמרא יומא : עתידה מלכות רומי הרשעה שתתפשט על ישראל 9 חודשים .
Gemara Yuma says: The wicked kingdom of Romi (USA) will extend on Israel for 9 month

The following prophecy are the results of Gog's vision of the road map:
Joel Chapter 4;2:
וקיבצתי, את-כל-הגויים, והורדתים, אל-עמק יהושפט; ונשפטתי עימם שם, על-עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים, ואת-ארצי, חילקו.
I will gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat; and I will enter into judgment with them there for My people and for My heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and divided My land.

וכיון דייתי ההוא רשיעא תו לא ישכח חובא. ורזא דא, למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק , ריק ודאי, דאינון חשבין לאתתקפא בההוא חובא, והא ההוא חובא תו לא אשתכח .
President Gog will come to Israel the third time, and will be judged, killed and buried. As it says, "Why are the nations in an uproar? And why do the peoples mutter in vain? The kings of the earth stand up, and the rulers take counsel together, against HaShem, and against His Moshiach'. It's payback time to the nations of the world, The final Judgment!

Ezekiel 39;11
יא וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא אֶתֵּן לְגוֹג מְקוֹם-שָׁם קֶבֶר בְּיִשְׂרָאֵל... וְקָבְרוּ שָׁם, אֶת-גּוֹג וְאֶת-כָּל-הֲמוֹנֹה.
And it shall come to pass in that day, that I will give unto Gog a place fit for burial in Israel... and there shall they bury Gog and all his multitude.

לבתר דאינון תשעה ירחין יעברון, כדין קב"ה יתער למשיח דא, ויפיק ליה מגנתא דעדן. וההוא יומא דיפוק, יזדעזע כל עלמא, דיחשבו כל בני עלמא דימותון:
After the 9 months has passed, HKB'H will awaken Moshiach and remove him from Gan Eden and on that day, the world will be shaken violently; because all humanity will think they will die.

------------------------------------------------------
The first time President Bush came to Israel was on Wednesday, January 09, 2008. It is Divine Providence that the second time he's arriving Israel is also on a Wednesday.

Wednesday is the day we say in Hayom Yom Revi'i: " אל נקמות ה' אל נקמות הופיע O G-d of vengeance, Hashem; O G-d of vengeance, appear! Arise, O Judge of the earth, render recompense to the arrogant. Until when will the evil, O Hashem, until when will the evil exult?...with their own evil, He will strike them down; Hashem our G-d will strike them down!"

It would not surprise anyone if President Gog's third and final visit will also be on a Wednesday...

-------------------------------------------------------
"I believe with perfect faith in the coming of the moshiach, and though he may tarry, still I await him every day." ...In all likelyhood, Moshiach will arrive 5769 Guaranteed Geula

ישתבח שמו לעד לנצח נצחים בכל העולמות
Blessed is His name for eternity in all worlds

Labels:

| 1 comments

1 Comments:

Blogger Unknown said...

BUSH is GOG.

http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

He will RETURN to power.

11/23/2015  

והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד - ושמו אחד ישתבח שמו לעד לנצח נצחים בכל העולמות Blessed is His name for eternity in all worlds אין עוד מלבדו